صفحه نخست

هنرنقره سازي درايران ازديرباز موردتوجه بوده است.درحدوددوقرن پيش براي اولين بار برادران پرورش با فراگيري اين هنرنزدپدرخودبه طورگسترده به عرصه سازندگي نقره روي آوردند.

اين برادران هنرمندتحت عنوان كارآموزدركارگاه پدر واقع در خيابان چهارباغ عباسي اصفهان به طور گسترده درزمينه سازندگي شروع به فعاليت نمودند.

باسپري شدن زمان وفوت پدرهركدام ازبرادران كه اكنون عنوان استادي را باخودحمل مي كننداقدام به ايجادكارگاه سازندگي نموده و به حرفه پدري خودادامه مي دهند.

اين حرفه نسل به نسل ادامه داشته تا اكنون پس ازگذشت تقريبا يك قرن اين خدمت گذاري به استادعباس پرورش فرزنداستادرمضان بزرگ كه ازاوبه عنوان بنيان گذاراصلي و توسعه دهنده اين حرفه يادمي شود رسيده است.

بیشتر بدانیم